Medezeggenschap

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Veel beslissingen worden genomen in overleg met de MR. In de MR zitten zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding). De MR kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Zo kan een medezeggenschapsraad adviseren over het aanstellen van een nieuwe directeur of andere beleidszaken. Voor sommige beslissingen heeft de school de instemming nodig van de MR, zoals bij het vaststellen van het schoolplan, de schooltijden of de schoolgids. Door actief te zijn in de MR kunnen ouder(s) invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden gehouden in de school. Een overzicht van de data van vergaderingen wordt op het ouderportaal in de kalender geplaatst.

U kunt contact opnemen met de MR middels sariskakrol@opron.nl.