Zorg

Onze zorgstructuur zorgt ervoor dat alle leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied in beeld zijn, waardoor ze de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is.

Omgaan met verschillen

Op de Noorderbreedte hebben we de leerlingen goed in beeld en weten we wat een leerling nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten. Dit kan zijn voor leerlingen die langer nodig hebben om zich nieuwe stof eigen te maken, voor leerlingen die een normale ontwikkeling doormaken, maar ook voor leerlingen die sneller door bepaalde leerstof gaan. Er wordt gedifferentieerd op verschillende manieren. Centraal bij deze differentiatie staat de leerkracht, die leerlingen ondersteunt en gerichte instructie en feedback geeft. De verschillende methoden die op school worden gebruikt, zoals Veilig Leren Lezen en Pluspunt, bieden de leerkrachten ondersteuning om deze differentiatie te kunnen realiseren.
Ouders worden altijd bij de diverse overleggen betrokken. Bovendien moeten ouders voor de onderzoeken door externen schriftelijk toestemming verlenen.

Extra ondersteuning

Soms zit een leerling een beetje in de knel of heeft een ouder opvoedvragen. Binnen de school hebben we een Jeugdondersteuner (Suzanne) en Schoolmaatschappelijk werk (Renee). Zij zijn wekelijks een dag op school en voeren dan kindgesprekken, doen observaties of helpen ouders bij bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het Jeugd Expertise Punt (JEP) van de gemeente Veendam.

OPRON Expertise Team (OET)

Voor het bepalen van passende ondersteuning van de individuele leerling kan elke school een beroep doen op het OET. Het OET bestaat uit: een orthopedagoog, psycholoog, manager kwaliteit & onderwijs, IBcoördinator en een administratieve kracht. Het OET adviseert de basisschool op basis van de hulpvraag en bepaalt welke deskundigheid of begeleiding nodig is om de school en daarmee de leerling adequaat te ondersteunen. Het doel is om leerlingen zo lang mogelijk op het reguliere basisonderwijs te houden. Meer informatie over het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.