Kwaliteit

Wij streven naar goede resultaten die passen bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Dit geldt naast de kernvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen ook voor vakken als (wereld)burgerschap, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.

Oordeel eindopbrengsten

Voor het bepalen van het oordeel over de eindopbrengsten van de school, kijkt de inspectie naar de resultaten behaald op de eindtoetsen van de laatste 3 schooljaren.

Het oordeel over de basisvaardigheden wordt gebaseerd op de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie jaren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee indicatoren, waarin de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen samen worden meegenomen.

Afhankelijk van de leerlingenpopulatie liggen de signaleringswaarden voor het aantal leerlingen dat 1S/2F haalt hoger of lager. Voor een voldoende (groen) moeten beide indicatoren boven de signaleringswaarden liggen.

Op grond van deze beslisregel kan gesteld worden dat de eindopbrengsten van 2023 met een voldoende beoordeeld kunnen worden.

Het SchoolVenster

Het SchoolVenster biedt inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naar het Schoolvenster